Select Page

Sankhya geïnspireerde wetenschap en spiritualiteit als één

Sankhya geïnspireerde wetenschap, een dieper wéten/zien en zijn/spiritualiteit als één (English version/Engelstalige versie  later)

Beste lezer en medestudent van de dynamiek van het leven,  

Het artikel dat volgt, nog niet af met slechts deze kleine aanzet,  is bedoeld voor het verkennen -met een open geest en hart- van de basisprincipes van een mogelijk verenigd en verenigend wetenschappelijk en wereldbeeld in tegenstelling tot het voornamelijk gefragmenteerde huidige.

Stel alles in vraag alles wat volgt, slechts bedoeld als mogelijke uitgangspunten om te onderzoeken zoals de auteur nog steeds doet; en voel je vrij om in vrij resonante feedback interactie te gaan met de schrijver in een momenteel langzaam ontkiemend groepsbewustzijn, gekoppeld aan parallelle computerverwerking -inherent aan de fysica van ruimte en bewustzijn- en in groepsbewustzijn, zoals in vogelvlucht beschreven in de post Sankhya Siddhi-staat wetenschap (link Nl. gepost artikel, Engelstalige versie volgt later)… 

Introductie:

Dit is een licht bewerkte mailbrief naar een bevriende kennis met wetenschappelijke achtergrond ivm. 

ons gemEENschappelijk als vrienden een stukje weg scheppend, verwonderd onderzoekend onderweg zijn. (Dit bleek een vrij kort stukje gedeelde weg te zijn tot nu toe.):

 

“Het is bij mij niet de bedoeling nog veel oude gefragmenteerde wetenschap noties te gebruiken als uitgangspunt, 

die bovendien ‘leken’ niet evident vinden, zag ik ook… 

 

Dus eerder dan focus op de -soms moeilijk te verwoorden- inhoud van eigen ontdekkingen, stel ik ons hier de vraag: hoe is onze relatie ermee en met anderen?

 

Wellicht is het goed te kijken naar de eventuele innerlijke eigen nood om dit soort of andere zaken (zoals een zgn. spirituele, artistieke, economische, of andere ‘missie’ -voor wie?) herhaald ter berde te brengen, mogelijk niet aansluit bij de leefwereld van de lezers/toehoorders? 

Waar echt (vriendschappelijk) luisteren van 2 kanten komt.

 

Zelf dien ik hier ook op te letten, met m’n ontdekkingen en ont-denkingen op eigen houtje dankzij/ondanks wetenschappelijke achtergrond, maar waar m’n onderzoek ook doorvoeld is en direct doorkomt van een dieper ‘weten’/zien en zijn, niet los van het leven zelf, dat geen vakjes of weten-‘schapjes’ of ‘vak’gebiedjes noch ‘ik’jes of nationalistische ‘wij’tjes of andere ‘weitjes’ kent…

 

Een menselijke neiging de verbinding met de Allerhoogste – of echte eigen ontdekkingen of persoonlijke ervaringen ook achteraf- te idealiseren kan jij zelf ook aanvoelen bij jou.

Daardoor kan het gebeuren dat we onze eigen uitleg zo koesteren en nodig hebben – hoe coherent een en ander mentaal geziene daarin ook moge zijn, dat we zelf hier of daar in ons (on)persoonlijk verleden zelf opgepikt of gecombineerd hebben.

 

Daardoor wordt onze relatie met de Allerhoogste en onze medemens echter mogelijk (verder) bemoeilijkt… 

Idealiseren is iets goed om tijdig waar te nemen in onszelf.

En in go’e’d nadert men tot God, niet enkel letter-lijk, met weglating van de ‘e’, E=mc^2 -massa die een vorm van energie is, net als bewustzijn- enz.

 

Overigens, E=mc^2 (en zelfs de grootheden mc^3,^4,… met hogere machten van deze voor de ruimte gegeven ‘lichtsnelheid’ als interactie-drempel in de ruimtesubstantie zelf) hebben een concrete intrinsieke betekenis, 

zoals -evenmin als massa doorvoeld begrepen- ‘licht’ of haar intrinsieke tijd-loze ‘snelheid’ c (=c^1 – zie voetnoot (c*) op einde ivm. en vrije energie in ruimte én gekoppeld bewustzijn, zoals gedemonstreerd door pioniers (tegelijk ook in meer innerlijk vrije staat van bewustzijn) als John Keely en Nikola Tesla bijvoorbeeld recenter, 

die in min of meerdere mate de vrije, tijdloze/eeuwig oscillerende energie uit de ruimte konden extraheren met enkele externe hulpmiddelen –

 en de eenheid 1=c^0, eenheid van de dimensieloze getalsruimte), enz. …

 

En “To see is to be” en reciprook: “To be is to see” (of “2B=2C”, waarop ik inga in een artikel in de geest van de ‘2’=1 of a-dualiteit;

we zijn een [blijkbaar erg grote ‘weder’]helft ‘vergeten’, ook de donkere versus de zichtbare energie bijvoorbeeld, in onszelf ook!…)

 

 

Mede ter inspiratie voor belangstellenden, kan u op verzoek een mail met Sankhya bijlage van 505 blz. ontvangen,

 

over de hedendaags weer geactualiseerde oud-Vedische hoge wetenschap (met oa. holografische definitie van massa en veel van ook terechte wetenschappelijke vragen, gezien de huidige wetenschap in een gefragmenteerde staat)

 

én tijdloze beginselen (oa. van Harmonie, Analogie en reciprociteit) die ook in spiritualiteit als dagelijkse Levenskunst van toepassing zijn, 

 

waaruit bijv. Yoga en de recentere Patanjali Sutra’s ontstaan zijn, 

 

zelfs de huidige wetenschap en relatief jonge versie van ayurveda.

 

(Van die ayurveda ben ik weliswaar een oudere, meer oorspronkelijke versie op het spoor gekomen, die nog voeling leek te hebben met de 7 stralen, de fundamentele zevenheid in alles (elders hier onderbouwde verklaring van deze universele constante, verdergaand dan aantal combinaties van 3 hoofd-stralen/kleuren, waar de [heilige] drie(-één)heid een onderliggend fundament is) 

[- zie ook 7 subquark neutrino’s als foton en ‘snaren’structuur ultiem fysiek atoom of UFA [net als met fractaal/zelf-gelijkvormig wikkelingsgetal 7, gelijkaardig aan de banen van manen om planeten om sterren ook en groepen van 7 – en haar machten, 49, 343,… -‘sterren’ of zonnestelsels ook [externe referentie] .

Dat UFA is overigens waargenomen via menselijke supersterke subatomaire microscoop tussen de 2 ogen door hiervoor sensitieve vrouw en man aan het begin van de Theosofie, en al met succes bevestigd met de snarentheorie en kwantumfysica van nu.]

Die versie van ayurveda was nog in éénheid met de andere weten’schappen’, nu aparte ‘schapjes’ of vakjes geworden door gebrek aan inzicht in samenhang en fundamenten…)

 

Eén van de uitzonderingen, een poging die wat qua actualiteit bij bovenstaande tijdloze inzichten en integrale wetenschap aansluit alvast…:

 

Unificatie fysica anno 2021 in de vorm van bijvoorbeeld de Resonance Science Foundation aan een grote inhaalbeweging bezig: uit het holografisch principe en entropisch principe gerelateerd aan de oppervlakte/volume holografische verhouding Φ (niet de gulden verhouding, die wél een rol speelt hierbij en bij de rajasische fractale resonantie)

zijn nu alle fundamentele constanten van scratch berekenbaar met onbeduidend minimale fouten van ~10^-10 of 10^-12. 

 

Dit in één verenigd theoretisch kader voor alle deeltjes en krachten in onderling verband met diepere grond op basis van onderliggende geometrische, fractale/schaalinvariante structuur van tijdsruimte zelf:

 

https://www.resonancescience.org/scale-invariant-unification . Dit terzijde, waar bijv. Dr. David Bohm al wel blij mee zou zijn, vermoed ik…)

 

 

Deze Sankhya als Vedische hoge wetenschap bijvoorbeeld kan, enkele stappen van integratie en innerlijke rijping dan voorgaande verder, 

bij een renaissance – opnieuw, zie voetnoot (c*) – met daadwerkelijke integratie van wetenschap, religie/spiritualiteit en levenskunst 

in de komende tijd terug komen opborrelen in ons leven. 

 

In de originele versie van Sankhya (met echo in Sankhya Karika) kwamen die aspecten als eenheid nog samen; die is afkomstig van een tijd vóór de ijstijd van ca. 10.000 jaar geleden (bewijs bv. daarvan in appendices van de pdf van 505 blz. op verzoek verkrijgbaar)- 

 

en wellicht ook eigen werk, waarmee veel in een nieuw verenigend licht komt te staan, 

waarvoor ik jou als eerste enkele links geef hieronder:

zowel religie als (levens)kunst, nu en in vele vorige millennia,

 

als ook de huidige gefragmenteerde wetenschap.

 

Zij heeft nu vele dogma’s en specialisaties zonder overzicht of samenhang,

en door eenzijdige gerichtheid naar buitenwereld en op zichtbare uiterlijkheden (en in tijd meetbare) eigenschappen -waardoor de donkere energie en materie ‘vergeten’ is (en ether als substantie van ruimte nog niet zo lang geleden ontkend werd, 1 van vele voorbeelden van wanbegrip in de huidige periode van tijdelijk verval),

en verviel in in abstractie verder doorgetrokken formuleringen met vele foutieve aannames of interpretaties. 

 

Zo is de moderne wetenschap dus gespleten met een kloof tussen de kleine (‘kwantum’-) en grote schaal (gravitatie & relativiteitstheorie, met Albert Einstein ook als grote pionier, die zich deels bewust was van de fouten en tekortkomingen, ook hierin, tegelijk een doorbraak destijds.

Dat was al een hele tijd aan het gebeuren was bij mijzelf terwijl ik bij m’n uitgebreid onderzoek steeds meer van een onderliggende eenheid in inherente eenvoud bewust begon te worden…

 

Einstein die met David Bohm -met z’n impliciete en holografische orde op het juiste spoor, zie ik nu- op zo’n gedeelde golflengte zat van echt open onderzoeken, deels samen ook;

Bohm vertelt over hun gesprekken, zeldzaam open als bij geen andere wetenschappers… 

 

Met Krishnamurti doorvoeld en als vrienden verder opengetrokken ivm.ons dagelijks leven, zodat het iets levends wordt,

niet (en als mens zeker niet in hoofdzaak) vertrekkend van

cognitieve noties met beperkt praktisch of technologisch nut evtl. 

 

We nemen, ook voor dergelijk onderzoek, in eerste plaats best in onszelf, ons leven en onze eigen verteken(en)de perceptie waar, om naar eigen aard diepzinnig dieper te kunnen gaan in holistisch onder-zoeken en onder-vinden, niet? 

 

Citaat van Einstein: “Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie,

maar het hart van de mensen: het is moeilijker een geloof te kraken dan een atoomkern.”

 

Samen onderzoekende vriendschappelijke groet, 

Stefaan”

 

Hier voor belangstellenden de links naar enkele kersverse webpagina’s in aanmaak

in de geest van feitelijke eenheid en samenhang 

(ook van spiritualiteit -zelfinzicht in dagelijks leven- en toegepaste integrale [natuur]’wetenschap’ of holodynamica, de holografische, fractale en dynamische aard van alles in alles concreet – met fundamentele beginselen, eenheid, reciprociteit en analogie).

 

Een greep uit vele, diverse maar coherent verweven artikels die de schrijver na de retraite de voorbije jaren in

voorlopige versie ter inspiratie op een nieuwe site zette: 

 

https://www.visionslab.nl/Stefaan (later wordt dit www.livinginsight.be, aangevuld met levendinzicht.nl over zelfinzicht maar beide inhouden groeien naar convergentie onderling door hun intrinsieke verbondenheid bij levende diepgang),

 

om als eenheid in verscheidenheid te verkennen als je wil, de lijst van artikelen onderaan zal 

qua thema’s 

(als:

rijkdom/WE’al(l)’th [‘we all’, voor ons all’en dus ditmaal bij ander {groeps}bewustzijn] – een nieuwe economie van delen – ‘ik naar wij’, 

 

integrale gezondheid, gender en dualiteit en verder,

 

geheimen van 7 stralen en drie-eenheden in allen, quaterniteiten(ook viertallen, zie Integrale Wiskunde) & Quadrivium (de Vier kunsten “van de ‘vrouwelijke’ rechterhersenhelft”: getal, muziek, geometrie en archetypische astrocosmologie als een verenigd en verenigend geheel in allen – holografisch), 

 

samenlevingen in balans (zoals ze zullen terugkeren),

 

Genesis (1:1) van de kosmos,

 

anthropos (mens) en theos, 

 

spiraliserende cycli en er uit geraken,

enz.)

en aantal sterk groeien de komende tijd, met zaadjes voor een nieuw (6de) wereldmenstype in de context van een groter Plan, nu nog achter de schermen: 

 

https://www.visionslab.nl/stefaan -introductie met overzicht van groeiend aantal artikels onderaan, zoals:

Holistic_Science

https://www.visionslab.nl/stefaan/sankhya of https://www.visionslab.nl/sankhya   

nog pril en net aan begonnen, meer volledig over Sankhya geïnspireerde wetenschap en spiritualiteit (1 beweging),

 

met alvast gerelateerde post link, 

over de Siddhi als 1 van meditatieve staten zoals te ervaren de laatste maanden 

(in verband met direct waarnemen, en diepere interconnectie in magnetische coherentie van intelligente Liefde in alles, als innerlijk dynamische stilte ons toe-valt, waar denken ook zijn juiste plek vindt) : https://www.visionslab.nl/stefaan/%ef%bb%bfsankhya_siddhi_staat_wetenschap/

 

Feedback eventueel welkom, want da’s een essentieel gegeven, net als magnetisch coherente Liefde in een evoluerend universum…

De pagina’s staan er maar net op, dus er komen nog afbeeldingen en tekst bewerking bijvoorbeeld.

 

Er komt immers veel tegelijk bij te pas, 

en later dus veel meer artikelen met ook gedichten over en vanuit zelfinzicht en ook ter verheldering van nieuwsoortige noties, tekeningen, foto’s en tabellen, enz.

ter ondersteuning voor het proces van de lezer. Dit gezien de omvattendheid en ‘kwantumsprong’ in verbonden perceptie -in meditatieve ‘siddhi’ staat of ‘Maha samadhi’ – nodig, om geheel(,) anders, simultaan – enkelvoudig qua inherente, analoge betekenis en meerlagig qua expressievorm- waar te nemen, te voelen en te denken.

 

Zo kwam de schrijver ook tot de ontde(n/k)king

dat -door overeenstemming van de uiterlijke en de innerlijke zoektocht naar waarheid- 

ware, doorleefde spiritualiteit 

samenvalt met

integrale, holistische wetenschap van ‘niet-weten’ (=niet denken te ‘weten’, onmogelijk door enkel te ‘meten’, noodzakelijk in tijd en aan opeenvolgendheid gebonden, complementair aan direct-simultaan-waarnemen en de kiem van werkelijk ‘ziend’ intuïtief groepsbewustzijn die ons als mensheid, na de huidige en komende crisis in individualistisch denkend&voelend bewustzijn, toe-komt in de toekomst…),

 

dus dat ‘binnen’ en ‘buiten’ samenvallen,

en eenzaamheid een illusie is,

en enkel all-één zijn overblijft in die staat:

“Ik” ben “Dat” – zie Voetnoot (d*) – 

als realiteit in de ‘siddhi-staat’

met veel namen, 

maar 1 doorvoeld, doorleefd feit.

 

Vriendschappelijk genegen, 

Stefaan (Van Nu’ffel) 

 

PS Voetnoot (c*): 

Voetnoot bij c, de lichtsnelheid, ook wel gekend o.a. in oeroude Sankhya geünificeerde wetenschap natuurlijk, 

 

en aansluitend vrije energie, latent in ruimte, geëxtraheerd in recentere tijd door enkele pioniers qua inzicht én ermee gekoppeld (vrijer) bewustzijn als bijvoorbeeld John Keely (eind 19de eeuw) en Nikola Tesla geëxtraheerd, 

 

met dank aan gewaardeerde collega vorser Ishwara Krishna, auteur van de langere pdf ter begrip van oa. de wetenschappelijke laag van de Sankhya Karika (met oa. Vedische gematria sleutel dus van getalswaarde van letters en woorden, zoals hieronder gedemonstreerd) :

 

Als voorbeeld wordt de allereerste Sloka (vers) uit de Rigveda

gedecodeerd en geïnterpreteerd zoals hieronder uitgelegd.

 

De Sanskriet zin met zijn equivalente betekenis is als volgt:

“Agnimile purohitam yajnasya devamritvajam hotaram ratnadhatam.” 

Agnimile Door expansie (door hitte )

Purohitam Theoretiseren (door Pundits/oorspronkelijke geleerden)

Yajnasya Triggeren (Offer zet de natuur aan tot handelen)

Devamritvajam Substratum van ruimte (essentie van de natuur)

Hotaram Extractie van

Ratnadhatam Vrije energie ( geschenk van de hoogste orde ), 

dus als vertaling. 

“Door de expansieve kwaliteiten van het fundamentele

substraat kan overvloedige vrije energie worden verkregen”.

De getalwaarde gedecodeerd uit de originele Sanskriet code is

‘35312861871845648862226955’ 

Dit staat voor de numerieke waarde

van de volumetrische hoeveelheid uitgestraald licht in kubieke meters per tijdseenheid

van één Vedische seconde:

Agni mi le pu ro hi th’m ya jna as ya

3 5 3 1 2 8 6 1 8 7 1

de va mri th va j’m ho tha ram

8 4 5 6 4 8 8 6 2

ra tna dha th ma ‘m.

2 2 6 9 5 5

In Sankhya wordt uit de Triguna theorie van gelijktijdige en met zichzelf gelijkvormige

interacties, de standaard oscillerende cyclus van componenten

in de ruimte afgeleid

door middel van axiomatische (~onweerlegbare) stellingen en komt overeen met 2,965759669e+8

interacties per cyclus. Deze is ongeveer gelijk aan de (lokale) frequentie van

moderne lichtsnelheid bij een golflengte van een meter in 1,010845

seconden.

Deze axiomatische waarde moet gecorrigeerd worden voor twee factoren

die de tijdswaarde beïnvloeden. Het zonnestelsel (Aarde) heeft een relatieve

beweging van ca. 250000 m/sec met het centrum van het Melkwegstelsel en

de tijdsfactor verandert met 1,010845 voor de omloopsnelheid er omheen. Omzetting van meter naar yard geeft een omrekeningsfactor van 1,30795 voor kubieke ruimte en een tijdscorrectie van 2,99792458e+8/1,486e+11, wat een indicator is van hun wetenschappelijke kennis.

Dit levert de waarde op van

3,5312861 x 10^25 kubieke yards per seconde tot op 7 decimalen nauwkeurig

van de waarde uit de stelling van Rigveda. Statistisch gezien kan deze waarde geen toeval zijn. Een belangrijke factor is dat de tijdscorrecties voor Galactische en Aardse snelheden opgenomen zijn.

Dit betekent dat de Vedische voorvaderen op de hoogte waren van de Doppler verschuiving in

frequentie als gevolg van relatieve beweging. Dit bewijst dat relativiteitstheorie een overbodig uitvloeisel is van de natuur. 

Even goed kan de

precessie-afwijking in de baan van Mercurius afgeleid worden door het Sankhya concept van een holografisch veld. De spin (‘ronddraaiende beweging’) 

van elk conglomeraat object is geen beweging maar een vertraging in het ‘opnieuw herschrijven’ van zijn holografische vorm, wat de illusie geeft van een draaiende

beweging. Net zoals, als de sync puls vertraagd is op een TV-scherm, het

het beeld lijkt te bewegen (of ‘rollen’).

 

Het moderne Sanskriet (met alfabetische coherente classificatie van klanken en hun cijferwaarden oa. ingebouwd) was het resultaat van een renaissance na de ijstijd

door de overlevenden van de overstromingen.

 

Meer (bewijzen ook) in het Sankhya pdf bestand van 505 blz. op verzoek. 

 

Oa. gaat het verder:

“Het oude mondelinge communicatiesysteem

dat in de Brahmaanse traditie van wetenschappelijk onderzoek gebruikt werd, 

heeft een periode van misschien een paar generaties intact overleefd. Want de

herrezen Vedische composities weerspiegelen nog steeds de raadselachtige oorspronkelijke

concepten, ondanks pogingen om een rationele betekenis te projecteren op zinnen

die buiten het bereik lagen van de post glaciale interpretatie. De

eindeloze pogingen om de echte betekenis uit Vedische

verzen door zowel buitenlandse als inheemse geleerden, lieten een spoor achter van

verward taalgebruik, samengesteld en gekleurd door een goedbedoelde gehoorzaamheid aan antropomorfe concepten. De verborgen

oorsprong van ultra-sublieme concepten, die af en toe door de

Vedische fraseologie, benadrukte dubbel de schijnbaar goddelijke oorsprong

voor deze aforismen, aan een gemeenschap die op een of andere manier had overleefd

de ontzagwekkende glaciale smelting die de collaterale schade verlengde over

eeuwen.”

 

 

Voetnoot (d*): Dat… 

Of That, de fundamentele Bron en Onderhouder van

het gehele Kosmische fenomeen. Zelfs in de Veda’s, niet enkel in Engels ‘That’ (of ‘Tath’ in het begin van de beroemde Gayatri Mantra met 3 regels met elk (8=7+1 lettergrepen) van de drieheid), is het ‘Dat’.

 

Vandaar dat het epitheton dat Sankhya een atheïstische creatie is, niet

juist is. Integendeel, het verenigt theologie&spiritualiteit met wetenschap. Het falen om

de meditatieve techniek toe te passen om de wiskundige axioma’s te ontcijferen

lijkt de oorzaak te zijn geweest van het niet begrijpen van de Sankhya

Karika door de vroegere auteurs.

 

OPMERKING: Het is duidelijk uit commentaren en beoordelingen van de

oorspronkelijke Vedische en Puranische verzen, de verschillende auteurs (van die periode) geen flauw benul hadden van de werkelijke tijdskloof die bestond tussen

henzelf en het onderwerp dat zij bespraken. Alleen toekomstige

vooruitgang in de wetenschap zal volledig recht doen aan de betekenis van de

soethra’s (verzen). Het huidige niveau van bekwaamheid in holistische mathematische

logica moet worden verhoogd tot zijn volledige potentieel en alleen een dergelijk proces

zal een totaal begrip bevorderen bij het omgaan met zelf-gelijkende wetten van

natuur. Het gezegde dat één beeld meer waard is dan duizend woorden is

wanneer men zich realiseert dat men talrijke iteratieve

wiskundige formules nodig heeft om een beeld mechanisch te tekenen op een

computer te tekenen. De menselijke geest kan de essentiële betekenis van het

van het plaatje in een oogwenk, terwijl de wiskundige formules slechts

een trend aangeven, zelfs voor de meest scherpzinnige wiskundige.

Terwijl

wiskunde noodzakelijk is als een belangrijk instrument om

begrip te vergroten moet het worden aangevuld met menselijke holistische mentale

intelligentie om de axiomatische principes van de natuur te begrijpen. De mens moet

beseffen dat zowel taal als wiskunde codes zijn die alleen

nuttig zijn om ideeën of principes aan anderen over te brengen, maar totaal

begrip en begrip van het fenomeen op het persoonlijke

niveau liggen buiten de grenzen van dergelijke codes en in feite is er geen

nodig in een holistisch meditatief denkproces. In die zin is ware geletterdheid die leidt tot overvloedige wijsheid niet afhankelijk

van het leren van deze codes, maar van het volledige en complete gebruik van de vaardigheden van het menselijk

cerebrale systeem. Sankhya Karika, ook wel

Sankhya Yoga, toont de perfecte meditatieve Siddhi techniek van

het bereiken van perfectie in het denkproces in Suthras 4, 5 en 6 van Sankhya Karika. 

 

… 

 

Voel je vrij contact te nemen bij vragen of opmerkingen, beste medelevensleerling…

 

SVN 23/6/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT HIERNA KOMT IS DEELS DUBBEL EN MOET WEG:

“Dit is een licht bewerkte mailbrief naar een bevriende kennis met wetenschappelijke achtergrond ivm. 

ons gemEENschappelijk als vrienden een stukje weg scheppend, verwonderd onderzoekend onderweg zijn. (Dit bleek een vrij kort stukje gedeelde weg te zijn tot nu toe.):

 

“Het is bij mij niet de bedoeling nog veel oude gefragmenteerde wetenschap noties te gebruiken als uitgangspunt, 

die bovendien ‘leken’ niet evident vinden, zag ik ook… 

 

Dus eerder dan de inhoud van eigen ontdekkingen, stel ik ons hier de vraag: hoe is onze relatie ermee en met anderen?

 

Wellicht is het goed te kijken naar de eventuele innerlijke eigen nood om dit soort of andere zaken (zoals een zgn. spirituele, artistieke, economische, of andere ‘missie’ -voor wie?) herhaald ter berde te brengen, mogelijk niet aansluit bij de leefwereld van de lezers/toehoorders? 

Waar echt (vriendschappelijk) luisteren van  2  kanten komt.

 

Zelf dien ik hier ook op te letten, met m’n ontdekkingen en ont-denkingen op eigen houtje dankzij/ondanks wetenschappelijke achtergrond, maar waar m’n onderzoek ook doorvoeld is en direct doorkomt v.een dieper ‘weten’/zien en zijn, niet los van het leven zelf, dat geen vakjes of weten-‘schapjes’ kent… 

 

Een menselijke neiging de verbinding met de Allerhoogste – of echte eigen ontdekkingen of persoonlijke ervaringen ook achteraf- te idealiseren kan jij zelf ook aanvoelen bij jou.

Daardoor kan het gebeuren dat we onze eigen uitleg zo koesteren en nodig hebben – hoe coherent een en ander mentaal geziene daarin ook moge zijn, dat we zelf hier of daar in ons (on)persoonlijk verleden zelf opgepikt of gecombineerd hebben.

 

Daardoor wordt onze relatie met de Allerhoogste en onze medemens echter mogelijk (verder) bemoeilijkt… 

Idealiseren is iets goed om tijdig waar te nemen in onszelf.

En in go’e’d nadert men tot God, niet enkel letter-lijk, met weglating van de ‘e’, E=mc^2 (zelfs mc^3,^4,…) hebben zoals -evenmin als massa doorvoeld begrepen- ‘licht’ of haar intrinsieke tijd-loze ‘snelheid’ c (=c^1 en de eenheid 1=c^0, eenheid van de dimensieloze getalsruimte) intrinsieke betekenis, enz. …

 

En “To see is to be” en reciprook: “To be is to see” (of “2B=2C”, waarop ik inga in een artikel in de geest van de ‘2’=1 of a-dualiteit;

we zijn een [blijkbaar erg grote ‘weder’]helft ‘vergeten’, ook de donkere versus de zichtbare energie bijvoorbeeld, in onszelf ook!…)

 

 

Mede ter inspiratie voor belangstellenden, kan u op verzoek een mail met Sankhya bijlage van 505 blz. ontvangen,

 

over de hedendaags weer geactualiseerde oud-Vedische hoge wetenschap (met oa. holografische definitie van massa en veel van ook terechte wetenschappelijke vragen, gezien de huidige wetenschap in een gefragmenteerde staat)

 

én tijdloze beginselen (oa. van Harmonie, Analogie en reciprociteit) die ook in spiritualiteit als dagelijkse Levenskunst van toepassing zijn, 

 

waaruit bijv. Yoga en de recentere Patanjali Sutra’s ontstaan zijn, 

 

zelfs de huidige wetenschap en relatief jonge versie van ayurveda. 

(Van die ayurveda ben ik weliswaar een oudere, oorspronkelijkere versie op het spoor gekomen, die nog voeling leek te hebben met de 7 stralen, de fundamentele zevenheid in alles (elders hier onderbouwde verklaring van deze universele constante, verdergaand dan aantal combinaties van 3 hoofd-stralen/kleuren, waar de [heilige] drie(-één)heid een onderliggend fundament is) 

– zie 7 subquark neutrino’s als foton en ‘snaren’structuur ultiem fysiek atoom of UFA [net als met fractaal/zelf-gelijkvormig wikkelingsgetal 7, gelijkaardig aan de banen van manen om planeten om sterren ook en groepen van 7 – en haar machten, 49, 343,… -‘sterren’ of zonnestelsels ook].

Dat UFA is overigens waargenomen via menselijke supersterke subatomaire microscoop tussen de 2 ogen door hiervoor sensitieve vrouw en man aan het begin van de Theosofie, en al met succes bevestigd met de snarentheorie en kwantumfysica van nu. 

Die versie van ayurveda was nog in éénheid met de andere weten’schappen’, nu aparte ‘schapjes’ of vakjes geworden door gebrek aan inzicht in samenhang en fundamenten…

 

Eén van de uitzonderingen, een poging die wat qua actualiteit bij bovenstaande tijdloze inzichten en integrale wetenschap aansluit alvast…:

Unificatie fysica anno 2021 in de vorm van bijvoorbeeld de Resonance Science Foundation aan een grote inhaalbeweging bezig: uit holografisch principe en entropisch principe gerelateerd aan de oppervlakte/volume holografische verhouding Φ (niet de gulden verhouding, die wél een rol speelt hierbij en bij de rajasische fractale resonantie) zijn nu alle fundamentele constanten van scratch berekenbaar met onbeduidend minimale fouten van ~10^-10 of 10^-12. 

 

Dit in één verenigd theoretisch kader voor alle deeltjes en krachten in onderling verband met diepere grond op basis van onderliggende geometrische, fractale/schaalinvariante structuur van tijdsruimte zelf:

 

https://www.resonancescience.org/scale-invariant-unification . Dit terzijde, waar bijv. Dr. David Bohm al wel blij mee zou zijn…)

 

 

Deze Sankhya als Vedische hoge wetenschap bijvoorbeeld kan bij een renaissance met daadwerkelijke integratie van wetenschap, religie/spiritualiteit en levenskunst 

de komende decennia terug komen opborrelen in ons leven. 

 

In de originele versie van Sankhya (met echo in Sankhya Karika) kwamen die aspecten als eenheid nog samen; die is afkomstig van een tijd vóór de ijstijd van ca. 10000 jaar geleden (bewijs bv. daar in appendices van de pdf)- 

 

en wellicht ook eigen werk, waarmee veel in een nieuw verenigend licht komt te staan, 

waarvoor ik jou als eerste enkele links geef hieronder:

zowel religie als (levens)kunst, nu en in vele vorige millennia,

 

als ook de huidige gefragmenteerde wetenschap.

Zij heeft nu vele dogma’s en specialisaties zonder overzicht of samenhang,

en door eenzijdige gerichtheid naar buitenwereld en op zichtbare uiterlijkheden (en in tijd meetbare) eigenschappen -waardoor de donkere energie en materie ‘vergeten’ is (en ether als substantie van ruimte nog niet zo lang geleden ontkend werd, 1 v.vele vb. v.wanbegrip),

en verviel in in abstractie verder doorgetrokken formuleringen met vele foutieve aannames of interpretaties. 

 

Zo is de moderne wetenschap dus gespleten met een kloof tussen de kleine (‘kwantum’-) en grote schaal (gravitatie & relativiteitstheorie, met Albert Einstein ook als grote pionier, die zich deels bewust was van de fouten en tekortkomingen, ook hierin, tegelijk een doorbraak destijds.

Dat was al een hele tijd aan het gebeuren was bij mijzelf terwijl ik bij m’n uitgebreid onderzoek steeds meer van een onderliggende eenheid in inherente eenvoud bewust begon te worden…

 

Einstein die met David Bohm -met z’n impliciete en holografische orde op het juiste spoor, zie ik nu- op zo’n gedeelde golflengte zat van echt open onderzoeken, deels samen ook;

Bohm vertelt over hun gesprekken, zeldzaam open als bij geen andere wetenschappers… 

 

Met Krishnamurti doorvoeld en als vrienden verder opengetrokken ivm.ons dagelijks leven, zodat het iets levends wordt,

niet (en als mens zeker niet in hoofdzaak) vertrekkend van

cognitieve noties met beperkt praktisch of technologisch nut evtl. 

 

We nemen, ook voor dergelijk onderzoek, in eerste plaats best in onszelf, ons leven en onze eigen verteken(en)de perceptie waar, om naar eigen aard diepzinnig dieper te kunnen gaan in holistisch onder-zoeken en onder-vinden, niet? 

 

Citaat van Einstein: “Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie,

maar het hart van de mensen: het is moeilijker een geloof te kraken dan een atoomkern.”

 

Samen onderzoekende vriendschappelijke groet, 

Stefaan”

 

Hier voor belangstellenden de links naar enkele kersverse webpagina’s in aanmaak

in de geest van feitelijke eenheid en samenhang 

(ook van spiritualiteit -zelfinzicht in dagelijks leven- en toegepaste integrale [natuur]’wetenschap’ of holodynamica, de holografische, fractale en dynamische aard van alles in alles concreet – met fundamentele beginselen, eenheid, reciprociteit en analogie).

 

Een greep uit vele, diverse maar coherent verweven artikels die de schrijver na de retraite de voorbije jaren in

voorlopige versie ter inspiratie op een nieuwe site zette: 

 

https://www.visionslab.nl/Stefaan (later wordt dit www.livinginsight.be, aangevuld met levendinzicht.nl over zelfinzicht maar beide inhouden groeien naar convergentie onderling door hun intrinsieke verbondenheid bij levende diepgang),

 

om als eenheid in verscheidenheid te verkennen als je wil, de lijst van artikelen onderaan zal 

qua thema’s 

(rijkdom- een nieuwe economie van delen – ‘ik naar wij’, 

integrale gezondheid, gender en dualiteit en verder,

geheimen van 7 stralen en drie-eenheden in allen, quaterniteiten&quadrivium (getal, muziek, geometrie en archetypische astrocosmologie als een verenigd en verenigend geheel in allen – holografisch), 

samenlevingen in balans (zoals ze zullen terugkeren),

Genesis (1:1) van de kosmos,

anthropos (mens) en theos, 

spiralende cycli en er uit geraken, enzwealth- a new economy of sharing – ‘me to we’, 

integral health, gender and duality and beyond,

secrets of 7 rays and trinities in all, quaternities&quadrivium (number, music, geometry and archetypical astrocosmology as a unified and unifying whole in all – holographic), 

societies in balance (as they will return),

Genesis(1:1) of cosmos,

anthropos(man) and theos, 

spiraling cycles and getting out of them, enz.) 

en aantal sterk groeien de komende tijd, met zaadjes voor een nieuw (6de) wereldmenstype in de context van een groter Plan, nu nog achter de schermen: 

 

https://www.visionslab.nl/stefaan -introductie met overzicht van groeiend aantal artikels onderaan, zoals:

Holistic_Science

https://www.visionslab.nl/stefaan/sankhya of https://www.visionslab.nl/sankhya   

nog pril en net aan begonnen, meer volledig over Sankhya geïnspireerde wetenschap en spiritualiteit (1 beweging),

 

met alvast gerelateerde post link, 

over de Siddhi als 1 van meditatieve staten zoals te ervaren de laatste maanden 

(in verband met direct waarnemen, en diepere interconnectie in magnetische coherentie van intelligente Liefde in alles, als innerlijk dynamische stilte ons toe-valt, waar denken ook zijn juiste plek vindt) : https://www.visionslab.nl/stefaan/%ef%bb%bfsankhya_siddhi_staat_wetenschap/

 

Feedback eventueel welkom, want da’s een essentieel gegeven, net als magnetisch coherente Liefde in een evoluerend universum…

De pagina’s staan er maar net op, dus er komen nog afbeeldingen en tekst bewerking bijvoorbeeld.

 

Er komt immers veel tegelijk bij te pas, 

en later dus veel meer artikelen met ook gedichten over en vanuit zelfinzicht en ook ter verheldering van nieuwsoortige noties, tekeningen, foto’s en tabellen, enz.

ter ondersteuning voor het proces van de lezer. Dit gezien de omvattendheid en ‘kwantumsprong’ in vebonden perceptie -in meditatieve ‘siddhi’ staat- nodig, om geheel(,) anders, simultaan – enkelvoudig qua inherente, analoge betekenis en meerlagig qua expressievorm- waar te nemen, te voelen en te denken.

 

Zo kwam de schrijver ook tot de ontde(n/k)king

dat ware, doorleefde spiritualiteit 

samenvalt met

integrale, holistische wetenschap van ‘niet-weten’ (=niet denken te ‘weten’, onmogelijk door enkel te ‘meten’, noodzakelijk in tijd en aan opeenvolgendheid gebonden, complementair aan direct-simultaan-waarnemen en de kiem van werkelijk ‘ziend’ intuïtief groepsbewustzijn die ons als mensheid, na de huidige en komende crisis in individualistisch denkend&voelend bewustzijn, toe-komt in de toekomst…),

 

dus dat ‘binnen’ en ‘buiten’ samenvallen,

en eenzaamheid een illusie is,

en enkel all-één zijn overblijft in die staat:

“Ik” ben “Dat”

als realiteit in de ‘siddhi-staat’

met veel namen, 

maar 1 doorvoeld, doorleefd feit.

 

Vriendschappelijk genegen, 

Stefaan (Van Nu’ffel)

 

 

 

 

… 

English version later by

uw mede-levensleerling tot uw dienst,

SVN

NB Dit alles u aangeboden als vertrekpunten, voor zover mogelijk vrij van model of autoriteit buiten die van het zelf geziene innerlijke feit of totaliteit, uiteindelijk mogelijk vrij van zelf als vanzelf …